Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin ze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Buynamics B.V. (verder BN) en de Opdrachtgever met betrekking tot de uit te voeren Dienst, welke overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden door beide partijen voor akkoord ondertekend.
1.3 BN Platform: alle software oplossingen van BN, zowel lokaal geïnstalleerd als in de cloud (SAAS oplossing).
1.4 Opdrachtgever(-s): de (inkopende) rechtspersoon die met BN een Overeenkomst sluit voor de uitoefening van een Dienst.
1.5 Dienst(-en): de dienstverlening die door BN wordt aangeboden aan de Opdrachtgever door middel van het BN Platform, welke dienstverlening kan bestaan uit e-auctions, prijsvergelijking, leveranciersbeoordelingsoplossingen, software maatwerkoplossingen en welke dienstverlening specifiek staat omschreven in de overeenkomst.
1.6 Aanbieder(-s): de rechtspersoon – niet zijnde de Opdrachtgever – waaronder begrepen, potentiële aanbieders en leveranciers van de Opdrachtgever, die op een of andere manier gebruik maakt van het BN Platform.
1.7 Data: alle gegevens en content van wat voor aard dan ook als geleverd, gecreëerd en/of verkregen door een Opdrachtgever en door een Aanbieder middels het BN Platform.
1.8 Specificaties: het totaal van de functionele eigenschappen, systeemfuncties, capaciteit, beschikbaarheid en beveiliging van het BN Platform als naar verwezen op de website www.buynamics.eu.
1.7 BN: de besloten vennootschap Buynamics BV, gevestigd te Kerkstraat 19 (5328 AA), Rossum, KvK nummer: 820628402.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en BN en op al het gebruik van het BN Platform door Opdrachtgevers en door Aanbieders.
2.2 Op de Diensten zijn de specifieke voorwaarden als genoemd in Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing; dit Artikel is niet van toepassing op het gebruik van het BN Platform door Aanbieders. Iedere bepaling van de Algemene Voorwaarden geldt voor zowel de Opdrachtgever als voor de Aanbieder tenzij in de betreffende bepaling expliciet anders aangegeven.
2.3 BN is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Echter ten aanzien van de Opdrachtgever geldt dat afwijkingen van de Algemene Voorwaarden en wijzigingen van de Overeenkomst slechts geldig zijn indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en BN zijn overeengekomen.
2.4 BN wijst uitdrukkelijk eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever en van de Aanbieder van de hand. Opdrachtgever respectievelijk Aanbieder aanvaarden uitdrukkelijk en exclusief de bepalingen van de Overeenkomst respectievelijk van de Algemene Voorwaarden.
2.5 Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en BN, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. BN zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. BN Platform

3.1 De Opdrachtgever dient alvorens de Dienst wordt uitgevoerd een Overeenkomst te sluiten met Buynamics. De Opdrachtgever betaalt als tegenprestatie voor de te leveren Dienst aan BN de vergoedingen als omschreven in Artikel 5.
Na het sluiten van de Overeenkomst respectievelijk na de registratie, biedt BN als een SAAS oplossing de betreffende toegang tot het BN Platform.
3.2 BN biedt middels het BN Platform alleen een faciliterende rol en is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid, geschiktheid en volledigheid van de Data noch voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever en/of van een Aanbieder in verband met het BN Platform of anderszins. BN is bij mogelijke overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Aanbieder geen partij. Daarom is BN niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het onderling voldoen van verplichtingen tussen Opdrachtgevers en Aanbieders, waaronder begrepen de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan, het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Opdrachtgever en Aanbieder zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van hun Data. Opdrachtgever en Aanbieder garanderen ieder dat de inhoud van hun Data juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en niet anderszins onrechtmatig is en vrijwaren BN volledig voor alle kosten en schade in geval van een niet-nakoming van deze garantie.
3.4 Het is Opdrachtgever en Aanbieder niet toegestaan het BN Platform te (laten) gebruiken voor onjuiste, onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik (mede) betrekking heeft op:
– materiaal/Data dat in strijd is met enige wet, regelgeving of de Algemene Voorwaarden;
– de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
– de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidmateriaal en/of materiaal dat naar de mening van BN misleidend is en/of in strijd is met de goede zeden/smaak en/of openbare orde;
– materiaal/Data waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en/of op privacy rechten en/of waarmee andere rechten van BN en/of derden worden geschonden;
– computervredebreuk (‘hacken);
– materiaal/Data dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– de vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
3.5 BN behoudt zich het recht voor materiaal/Data te wijzigen, weigeren en/of te verwijderen omdat het materiaal/Data onder de scope van Artikel 3.4 valt, zonder dat dit op enige wijze leidt tot recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder.
3.6 Opdrachtgever en Aanbieder zullen het BN Platform niet (laten) gebruiken ten behoeve van enige doeleinden waarvoor het Platform niet is bedoeld en zullen zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan (andere) Opdrachtgevers respectievelijk Aanbieders. Het is de Opdrachtgever respectievelijk Aanbieder niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers respectievelijk Aanbieders hindert en/of het gebruik van het BN Platform nadelig beïnvloedt.
3.7 BN is gerechtigd om, al dan niet deels, het BN Platform aan te passen, te wijzigen en/of te updaten.
3.8 BN levert het onderhoud ook aan Aanbieders conform Artikel 5.3 met dien verstande dat dit alleen betrekking heeft op de wijze van gebruik van het BN Platform en geen inhoudelijk/technisch advies bevat en beperkt dient te blijven tot een redelijk door BN te bepalen aantal uren.

Artikel 4. Account

4.1 Opdrachtgever en Aanbieder dienen allebei een account aan te maken op het BN Platform en dienen daarvoor alle gevraagde verplichte informatie in te voeren die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien. Met in achtneming van Artikel 3.3, zijn Opdrachtgever en Aanbieder zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten en Data die worden geplaatst en geüpload in hun account. Een account is altijd persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde.
4.2 Opdrachtgever en Aanbieder dragen ieder de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de haar verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Onder ‘wachtwoord’ wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan: de privé-sleutel van Opdrachtgever respectievelijk van Aanbieder, benodigd voor de toegang tot het BN Platform. Onder ‘gebruikersnaam’ wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan: de identificatiecode van de individuele Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder. BN is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-toegangsprocedure.
4.3 BN behoudt zich het recht voor om de Aanbieder/Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het BN Platform, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds ontvangen vergoedingen terug te betalen, indien de Aanbieder/ Opdrachtgever:
– op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden;
– inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5. Overeenkomst (LET OP, dit artikel is alléén van toepassing op Opdrachtgevers)

5.1 Licentie. Ten behoeve van de uitvoering van de Dienst, verleent BN aan de Opdrachtgever een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie die gedurende en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, de Opdrachtgever toegang biedt tot het BN Platform uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst extra licentiehouders wenst, dient deze uitbreiding en de vergoeding daarvoor, conform Artikel 2.3 te worden overeengekomen.
5.2 Implementatie. Indien gewenst, kan BN Opdrachtgever ondersteuning bieden bij het implementeren van het gebruik van het BN Platform. Of deze ondersteuning wordt verleend, zo ja, het door BN geadviseerde aantal uren ondersteuning en het bijbehorende uurtarief staan vermeld in de overeenkomst.
5.3 Onderhoud. De licentiehouders kunnen op Nederlandse werkdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur de service desk van BN contacteren via e-mail of telefoon. De servicedesk verleent technische ondersteuning. De responsetijd is vier (4) uur op werkdagen tijdens de genoemde werktijden. In geval van het niet voldoen van het BN Platform aan de Specificaties, geeft BN Opdrachtgever informatie inzake de inhoud en tijdsbestek van het correctieve onderhoud (herstel) van een dergelijk gebrek. Gepland onderhoud (downtime) vindt plaats buiten de genoemde werktijden op niet door- de-weekse dagen. BN informeert Opdrachtgever vooraf inzake gepland onderhoud middels een systeembericht. De jaarlijkse vergoeding voor onderhoud maakt onderdeel uit van de vergoeding voor de licentie (zie Art. 5.1); er wordt derhalve geen separate onderhoud vergoeding gefactureerd nu deze is begrepen in de jaarlijkse licentievergoeding.
5.4 Meerwerk. Meerwerk bestaat uit additionele werkzaamheden, functionaliteiten en/of (consultancy) werkzaamheden als gevolg van de wensen van Opdrachtgever die leiden tot een aantoonbare uitbreiding van het BN Platform en/of van de Dienst. Een dergelijke uitbreiding dient in een separate/nieuwe Overeenkomst te worden overeengekomen. Een wijzigingsverzoek ten aanzien van alleen de inrichting van het BN Platform, wordt in het algemeen niet als meerwerk beschouwd en kosteloos door BN uitgevoerd. BN zal het meerwerk slechts uitvoeren nadat een meerwerk Overeenkomst is opgesteld en deze door BN en Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend. Desgewenst beschrijft de meerwerk Overeenkomst naast de betreffende specificaties van de mogelijk te leveren deliverable, ook: de bijbehorende tijdschema’s, milestones, test/acceptatie criteria, testplannen, vergoedingen en (betalings-) termijnen en de mogelijke consequenties ten aanzien van de bestaande Diensten.
5.5 Betaling. BN zal de door haar te leveren Diensten uitvoeren tegen de overeengekomen vergoedingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen en tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in Euro’s (€). BN zal voor alle vergoedingen facturen aan Opdrachtgever (digitaal) toezenden. BN is gerechtigd om periodiek te factureren. Meerwerk zal door BN apart gefactureerd worden.
Voor de facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen tien (10) werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Overschrijding van een betalingstermijn, geeft BN ten aanzien van de niet-betaalde Diensten direct het recht haar prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.
Alle voorafgaande betalingen zijn niet-terug vorderbaar tenzij een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst volledig veroorzaakt wordt door een toerekenbare tekortkoming van BN in welk geval pro rato de vergoeding voor de resterende maanden na datum opzegging van het lopende contractjaar aan Opdrachtgever zal worden terugbetaald.
5.6 Duur. De Overeenkomst heeft vanaf aanvangsdatum – behoudens tussentijdse beëindiging conform de bepalingen van de Algemene Voorwaarden – een looptijd van twaalf (12) maanden. Hierna wordt deze periode telkens verlengd met wederom een periode van twaalf (12) maanden, tenzij Opdrachtgever of BN, de Overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van een looptijd met in achtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
5.7 Opzegging. Indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien van een verplichting onder de Overeenkomst die ondanks een ingebrekestelling conform de wet, niet volledig wordt nagekomen, staat het de andere partij vrij om deze Overeenkomst op te zeggen, indien de toerekenbare tekortkoming ernstig genoeg is om de opzegging te kunnen rechtvaardigen. Iedere partij is gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief op te zeggen indien:
– de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
– de andere partij haar huidige onderneming staakt;
– op een aanmerkelijk deel van het vermogen van een partij beslag wordt gelegd waardoor deze partij niet langer in staat is om de onderneming te drijven;
– een partij anderszins niet langer in staat is de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen.

Artikel 6. Garantie & Aansprakelijkheid

6.1 Onder de voorwaarde dat de eigen infrastructuur van de Opdrachtgever en de Aanbieder voldoet en blijft voldoen aan de pre-requisite voorwaarden zoals omschreven in de Specificaties, garandeert BN dat:
– de door haar te verlenen Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
– met in achtneming van Artikel 6.2, de door haar te verlenen Diensten en het BN Platform voldoen aan de Specificaties;
– haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de naar behoren vereiste kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
– de hosting van het BN Platform en de opslag en bewaring van de Data zal worden uitgevoerd in een lidstaat van de Europese Unie (EU).
6.2 BN garandeert niet dat:
– de informatie op het BN Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de Data van andere Opdrachtgevers en Aanbieders;
– het BN Platform volledig “error-free” zal werken met dien verstande dat BN zich conform Artikel 5.3 zal inspannen om het BN Platform aan de Specificaties te laten voldoen; en
– derden niet het BN Platform en/of de systemen van BN onrechtmatig zullen gebruiken.
6.3 Indien BN aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. BN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BN is uitgegaan van/of anderszins is veroorzaakt door of namens de Opdrachtgever respectievelijk Aanbieder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/Data.
BN is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop of het doel waarmee de Opdrachtgever respectievelijk Aanbieder of een derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van Opdrachtgever respectievelijk van Aanbieder bedienen van de toegang tot het internet.
BN draagt zorg voor de beschikbaarheid van het BN Platform waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het BN Platform ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van BN gelegen omstandigheden zijn echter voor risico van de Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder.
Indien BN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, zal de totale aansprakelijkheid van BN nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van €5.000,00. Dit maximum geldt voor iedere Aanbieder omdat BN geen Overeenkomsten sluit met een Aanbieder.
De aansprakelijkheid van BN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
BN is uitsluitend aansprakelijk voor de daadwerkelijk geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BN aan de Overeenkomst/Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden voor zover deze aan BN toegerekend kunnen worden; en
– de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
6.4 BN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade/kosten door bedrijfsstagnatie. Meer in het bijzonder is BN niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het BN Platform en/of de Diensten.

Artikel 7 Beveiliging & Privacy

7.1 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het BN Platform door de Opdrachtgever respectievelijk door de Aanbieder worden verkregen mogen door alle partijen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).
7.2 BN zal zich inspannen om de in de branche hoogst mogelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen te bewerkstelligen en de Data te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik indien en voor zover BN daadwerkelijk toegang tot de Data heeft. De beveiligingseisen van het BN Platform, als onderdeel uitmakend van de Specificaties, zullen door BN worden nagekomen. BN staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. BN neemt in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor eigen rekening en risico een zogeheten (Pen-) test te laten uitvoeren met betrekking tot het BN Platform; BN dient het tijdstip en de scope van een dergelijke test vooraf schriftelijk goed te keuren.
7.3 De Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder hebben zeggenschap over de verwerking van de Data en hebben het doel van en de middelen voor de verwerking vastgesteld. BN is ‘bewerker’ en de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BN, de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder houden zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en vrijwaren de andere partij tegen alle directe kosten en schade(n) die voortkomen uit een overtreding van, of procedure over, het doel en/of de strekking en/of enige bepaling van de AVG.
BN als ‘bewerker’:
– is niet gerechtigd om de persoonsgegevens anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Diensten;
– zal de persoonsgegevens en Data uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder en conform haar instructies verwerken en deze enkel en alleen gebruiken ten behoeve van de beoogde performance van het BN Platform.
7.4 De Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder hebben de verplichting als verantwoordelijke in de zin van de AVG tot het melden van Datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen, aan de betrokkene op grond van artikel 34a AVG. Om de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder te ondersteunen in het voldoen aan zijn verplichting tot het melden van Datalekken, komen partijen hierbij overeen dat BN zich zal inspannen om de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder zo snel mogelijk te informeren over beveiligingsincidenten, nadat BN voornoemde beveiligingsincidenten heeft ontdekt. Melding van Datalekken, zoals bedoeld in artikel 34a AVG, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder. BN is nimmer verplicht tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene. BN zal, waar mogelijk en nodig, zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder in het kader van de door BN gemelde beveiligingsincidenten. BN kan de extra kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder. Een aan de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op BN, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van BN.
7.5 Het is Opdrachtgever en Aanbieder niet toegestaan derden toegang te geven tot het BN Platform, met uitzondering van alle publiek toegankelijke schermen, dan wel het BN Platform te reproduceren en/of aan derden te tonen/demonstreren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BN.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het BN Platform behoren bij uitsluiting toe aan BN. Het BN Platform is en blijft eigendom van BN; BN verleent aan Opdrachtgever respectievelijk aan Aanbieder een niet-exclusief en niet- overdraagbaar recht om het BN Platform te gebruiken ten behoeve van haar eigen interne activiteiten.
8.2 BN garandeert dat zij zelfstandig rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten op het BN Platform en daartoe toegang te verlenen aan de Opdrachtgever respectievelijk aan de Aanbieder. Met inachtneming van de beperkingen van Artikel 6, vrijwaart BN de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder voor de directe schade en/of kosten die voortvloeien uit een (algehele of gedeeltelijke) niet-nakoming van deze garantie. BN erkent dat de intellectuele eigendom op de Data van de Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder is en blijft.
8.3 Het is de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder niet toegestaan het BN Platform of enige inhoud daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BN, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Opdrachtgever respectievelijk de Aanbieder niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BN, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 9. Overige

9.1 Geheimhouding. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, business respectievelijk het BN Platform en de Data. Partijen leggen deze verplichting op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.
9.2 Waiver. Het nalaten door een van de partijen om binnen een in de Overeenkomst respectievelijk Algemene Voorwaarden nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
9.3 Overdraagbaarheid. Opdrachtgever en Aanbieder zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst respectievelijk Algemene Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BN aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd en/of vertraagd; BN is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
BN is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst respectievelijk Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits de rechtsopvolger garant zal staan voor de uitvoering onder dezelfde voorwaarden.
9.4 Onderaannemers. BN zal haar activiteiten en Diensten leveren in de rol van hoofdaannemer en zal in voorkomende gevallen gebruik maken van onderaannemers. Met inachtneming van de beperkingen van Artikel 6, is BN verantwoordelijk voor het handelen van die onderaannemer.
9.5 Rechtskeuze. Op de Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen waaronder Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst respectievelijk Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant (‘s-Hertogenbosch) doch niet voordat partijen hebben getracht het geschil minnelijk op te lossen.

Inkoopkansen optimaal benutten?

De inkooptools van Buynamics geven snel en eenvoudig meer inzicht. Benut meer potentieel met Grondstofprijsstatistieken, Leveranciersbeoordelingen, Prijsvergelijking en Inkoopveiling.

Live Demo

In een paar seconden geregeld!